Sponsoring van NWEA-activiteiten

Deze notitie bevat richtlijnen voor projectgebonden sponsoring van NWEA-activiteiten.

NWEA voert elk jaar een aantal projecten uit. Bijvoorbeeld pers- of publieksactiviteiten, het (laten) opstellen van rapporten en het (laten) doen van onderzoek naar de effecten / gevolgen van windenergie. Deze projecten worden betaald uit de algemene middelen van NWEA of met projectgebonden bijdragen van leden. Er is behoefte aan enkele spelregels waarmee het bureau in voorkomende gevallen snel kan beslissen over aanbiedingen van projectgebonden financiële bijdragen van leden en hierover afspraken kan maken met deze sponsoren. Deze notitie bevat deze spelregels.

Hoofdregel bij sponsoring van NWEA-activiteiten:

NWEA-leden kunnen projecten van NWEA sponsoren. In dit verband wordt de bijdrage in natura, die leden leveren door middel van de inzet van hun medewerk(st)ers in NWEA commissies en reguliere werkgroepen van NWEA niet beschouwd als sponsoring. Bij ad hoc werkgroepen kan het bestuur in bijzondere gevallen vooraf bepalen dat voor de inzet van medewerk(st)ers van leden een vergoeding wordt verstrekt en, zo dit het geval is, hoe hoog deze vergoeding is. De minimum sponsorbijdrage bedraagt € 5.000 per lid.

De financiële bijdrage wordt direct na de toezegging overgemaakt aan NWEA. Desgewenst kan voor de betaling van de bijdrage een factuur worden toegezonden. Deze factuur dient in dat geval binnen veertien dagen na dagtekening betaald te worden.

Leden, die een financiële bijdrage hebben geleverd aan een project, worden vermeld in elke uiting van het betreffende project. Bij rapporten of onderzoeken wordt op de voorzijde én op het titelblad vermeld: “Dit rapport/onderzoek is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van [naam NWEA-lid met logo]”. Bij presentaties wordt achter de spreker óf aan de lessenaar naast de naam en het logo van NWEA ook de naam en het logo van het betreffende NWEA-lid vermeld. De NWEA naam en logo staan in dat geval altijd boven of links van de naam en het logo van het lid. Hetgeen hiervoor is gesteld voor één lid geldt ook in het geval meerdere leden financieel bijdragen aan een project.

Grotere bijdragen:

Indien één of meerdere leden elk € 5.000 bijdragen en één of meer leden elk € 15.000 bijdragen, wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdsponsoren en sponsoren. In dat geval wordt een lid, dat € 15.000 bijdraagt, hoofdsponsor genoemd; en een lid, dat € 5.000 bijdraagt, wordt sponsor genoemd. De naam en het logo van de hoofdsponsor(en) worden altijd anderhalf keer groter vermeld dan de naam en het logo van de sponsor(en). De vermelding van de naam en het logo van NWEA is echter altijd groter of gelijk aan de vermelding van de naam en het logo van de hoofdsponsor(en).

Bijzondere gevallen:

Wanneer het een omvangrijke activiteit betreft waarvoor meerdere sponsoren nodig zijn en die NWEA uitsluitend met behulp van aanvullende financiële bijdragen van leden (en anderen) zou willen en kan uitvoeren, kan het bestuur voor sponsoring van die activiteit afwijkende voorwaarden vaststellen, die in dat geval gelden voor alle sponsoren, die aan die betreffende activiteit bijdragen.


(Vastgesteld in NWEA-bestuur 5 maart 2008)