Statuten, reglementen en privacy policy

NWEA is een vereniging en kent naast statuten een huishoudelijk reglement, een reglement voor de Commissies en een gedragscode voor leden. Daarnaast heeft NWEA een privacyverklaring.

De statuten van NWEA zijn voor het laatst door de Algemene ledenvergadering in april 2012 aangepast, vanwege het Toekomstplan NWEA. De nieuwe statuten zijn in juni 2012 door de notaris bekrachtigd en zijn als PDF bij NWEA op te vragen.

De ALV heeft daarbij indertijd twee opmerkingen gemaakt en had het bestuur gemachtigd de opmerkingen in overleg met de notaris te verwerken. De opmerkingen van de ALV betroffen:
-De ALV verzoekt aan artikel 10.13 toe te voegen dat het bestuurslidmaatschap ook eindigt indien een premiumlid zijn lidmaatschap omzet in een andere vorm van lidmaatschap. Toelichting: een premiumlid is een lid dat vrijwillig besluit een hogere contributie te betalen; als onderdeel daarvan krijgt dit lid de mogelijkheid een kandidaat te stellen voor het bestuur. Het lid kan echter gedurende de bestuursperiode van het bestuurslid besluiten niet langer premiumlid te zijn, maar gewoon lid. Op dat moment, vindt de ALV, verliest de bestuurder ook de grondslag nog langer bestuurslid te zijn. Dit heeft geleid tot een aanvulling op het artikel.
-De ALV verzoekt naar de formulering van artikel 10.6 te kijken, vanwege de vraag wat er gebeurt als er te weinig bestuurskandidaten zijn vanuit niet-premiumleden. Indien er te weinig kandidaten vanuit de niet-premiumleden zijn, geldt dan dat er met vacante zetels doorgegaan kan worden of heeft dit andere consequenties? Dit heeft geleid tot een aanpassing.

Het Huishoudelijk reglement is voor het laatst aangepast op de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2012, ook vanwege het Toekomstplan NWEA en vanwege de nieuwe statuten. Zo zijn artikelen geschrapt die voortaan in de statuten geregeld zijn. Conform afspraak wordt jaarlijks de door de ALV vastgestelde contributiestructuur en -hoogte automatisch als bijlage aan het huishoudelijk reglement toegevoegd.

Het Huishoudelijk reglement voor de commissies is voor het laatst aangepast in november 2011. Deze wijziging betrof een volledige herschrijving van de tekst. De aanpassing heeft te maken met het Toekomstplan NWEA. Niet langer wordt uitgegaan van 5 kernleden per commissie, maar van maximaal 12 leden. Agendaleden ontvangen voortaan niet meer alle stukken en mails, maar wel de agenda, het verslag en voornaamste stukken. Daarnaast zal er voor hen - en voor andere leden van NWEA - een betere informatievoorziening in z'n algemeenheid op gang komen. Agendaleden kunnen zich aanmelden om een commissievergadering bij te kunnen wonen, indien ze dat willen.

Naast de statuten en het huishoudelijk regelement beschikt NWEA ook over een privacy policy. Hierin staat beschreven hoe wij met uw gegevens om gaan. Deze kunt u hier downloaden.