NWEA-manifest: Windenergie in Nederland

In 2025 heeft windenergie niet langer overheidssteun nodig. Nieuwe windprojecten op land worden voor 50% opengesteld voor participatie door de omgeving, door burgers en bedrijven. Verder moeten regio's financiële verantwoordelijkheid krijgen voor de opwekking van duurzame energie. Deze uitgangspunten en voorstellen heeft NWEA in een manifest naar de informateur gestuurd.

 

NWEA-manifest: Windenergie in Nederland

Windenergie is onmisbaar voor de transitie naar een duurzame energievoorziening. De inzet van windenergie versterkt onze economie, vermindert onze afhankelijkheid van energie uit het buitenland en zorgt ervoor dat wij onze afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs kunnen nakomen. Uit opinieonderzoeken blijkt steevast dat driekwart van de Nederlandse bevolking voorstander is van meer windenergie.

WIND staat voor:

  • Werk: het Energieakkoord levert tienduizenden banen op voor Nederland. De windsector levert hier een belangrijke bijdrage aan en groeit hard.
  • Innovatie: windenergie is innovatief en efficiënt. Wind is al de goedkoopste bron van duurzame elektriciteit en door de snelle ontwikkelingen in de sector wordt het alleen maar goedkoper.
  • Nederlands: windmolens passen in de Nederlandse traditie. De Nederlandse windsector is bovendien een sector met internationale potentie waarmee Nederland zich kan profileren.
  • Duurzaam: wind is een duurzame energiebron zonder uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen. Met 7% van de elektriciteitsproductie levert windenergie nu al de helft van de duurzame stroom.

Steeds meer bewoners en bedrijven willen hun eigen energie opwekken. Windenergie op land maakt lokaal eigenaarschap mogelijk, betaalbaar en tastbaar. Mensen kunnen hun eigen molen aanwijzen en aanraken. Op land opgewekte elektriciteit is goed te integreren in het elektriciteitsnet. Windenergie op zee is sterk in opkomst en biedt de mogelijkheid om grote hoeveelheden duurzame energie op te wekken. Een volledig duurzame energievoorziening voor Nederland kan worden bereikt door energiebesparing, grootschalige windparken op zee gecombineerd met lokale windmolens en andere duurzame energietechnieken ingepast in een robuust energienet met buffercapaciteit.

Ons aanbod:

  • De windsector levert een positieve bijdrage aan de Nederlandse economie en energievoorziening. Onze ambitie is om in 2030 circa 500 Petajoule per jaar (circa 16% van de huidige energievraag, bron CBS 2015) aan windenergie op te wekken en dit te verdubbelen in 2050.
  • De windsector gaat ervoor zorgen dat door technische en maatschappelijke innovatie de kostprijs van windenergie in 2025 verder is gedaald. Als er geen kostenverhogende beperkingen worden opgelegd betekent dit dat windenergie bij een elektriciteitsprijs van ca. 5 eurocent/kWh vanaf 2025 zonder overheidssteun kan. Dit blijkt uit het recente rapport Kostprijsanalyse Windenergie op Land van Ecofys.

Voor windenergie op land willen we samen met Rijk, provincies en gemeenten inzetten op:

  • Gedeelde voordelen: Wij willen de voordelen van windenergie nog meer delen met Nederland. Windenergie moet met de omgeving worden ontwikkeld. Daarom willen wij, indien gewenst door de omgeving, nieuwe windprojecten op land voor 50% openstellen voor participatie door de omgeving, door burgers en bedrijven.
  • Regionale regie: Wij geloven in het samenspel van landelijke doelstellingen en regie door gemeenten en provincies. Wij steunen daarom de aanpak via regionale energiestrategieën. Dat geeft ruimte voor initiatieven met steun van onderop. Ons voorstel is om ook de financiële verantwoordelijkheid in de regio neer te leggen.

Voor windenergie op zee willen we de groei versnellen naar 1 á 2 gigawatt per jaar tussen 2020 en 2030. De ontwikkeling hiervan wil NWEA samen met alle belanghebbenden op de Noordzee oppakken.

Onze vraag:

Deze ambities zijn haalbaar als de overheid voldoende continuïteit en investeringszekerheid biedt. Daarom vragen wij het nieuwe Kabinet om doelstellingen voor de lange termijn voor de opwekking van duurzame energie op te stellen en deze te koppelen aan concrete tussendoelstellingen en hierop actief te monitoren. Voor windenergie op zee wordt nog in 2017 besloten over een vervolgroutekaart voor de periode na het Energieakkoord tot en met 2030. Voor windenergie op land worden de doelstellingen gekoppeld aan regionale energiestrategieën met resultaatverplichting. Deze moeten snel concreet uitgewerkt worden zodat er investeringszekerheid is voor de sector. Tegelijk moet de overheid aandacht hebben voor de randvoorwaarden om deze groei te realiseren: het marktsysteem moet aangepast worden naar een meer duurzaam marktsysteem en het transportnet moet de extra duurzame productie aankunnen.