NWEA-reactie op Regeerakkoord

NWEA kijkt uit naar samenwerking met de Nederlandse regering om de ambitieuze doelstellingen voor milieu en energie te verwezenlijken, schrijft NWEA in een brief naar aanleiding van het Regeerakkoord.

Windenergie kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. De middelen die daartoe de komende vier jaar ter beschikking gesteld worden, lijken echter onvoldoende.

Aan: geadresseerdePlaats en datum Utrecht, 9 februari 2007
Ons kenmerk Br-secr.87N


Onderwerp: NWEA reactie op regeerakkoordExcellentie, geachte heer,


NWEA heeft met belangstelling kennis genomen van het regeerakkoord.
Gaarne geven wij u hierbij onze reactie op de passages die voor windenergie van belang zijn.

De doelstellingen op het gebied van milieu en energie worden door NWEA van harte verwelkomd. Wij zien er naar uit om in samenwerking met de regering te werken aan verwezenlijking van deze ambitieuze doelen waarin Windenergie een zeer belangrijke rol kan en wil spelen. Bij deze samenwerking is ons inziens nog veel te verwachten van de inmiddels in gang gezette Transitie naar een Duurzame Energievoorziening, die daarvoor de krachtige steun van Overheid én Bedrijfsleven nodig heeft.

In het akkoord speelt het milieu een primaire rol en is energie daaraan ondergeschikt. Dat is volgens NWEA de juiste volgorde, die evenwel niets afdoet aan de onlosmakelijke verbondenheid van deze twee factoren. Wij zien dan ook met belangstelling uit naar de wijze waarop de nieuwe Minister voor Milieu invloed zal kunnen uitoefenen op de inzet en het verbruik van energie in Nederland.
In dit verband is ons opgevallen het ontbreken van verwijzing naar voorzieningszekerheid op korte en lange termijn. Het verhogen van het aandeel nationaal dan wel regionaal opgewekte duurzame energie verdient ons inziens een prominente plaats in de te volgen strategie.

Het voornemen vorming en uitvoering van beleid aanzienlijk te versnellen is zeer welkom en hoognodig. In het bijzonder de procedures die moeten leiden tot vergunningen voor de aanleg van windparken, zowel op land als op de Noordzee kunnen gestroomlijnd worden, waardoor de beschikbaar van windenergie wordt versneld, met bijkomende vermindering van CO2 uitstoot. In dit kader past ook het voornemen meer ruimte te geven voor de gevolgen van klimaatverandering. Door de plaatsingsmogelijkheden voor windparken te verruimen wordt immers op hoogst effectieve wijze de klimaatverandering gemitigeerd.
Dit laat zich goed combineren met het streven naar een vitaal en veelzijdig platteland, waarin de economische positie van landbouwondernemers versterkt wordt door bedrijvigheid in duurzame energie, met name windenergie.

Het wederom ter beschikking stellen van MEP voor duurzame energie zal de stilgelegde activiteit in de sector doen opleven, zeker omdat ook vastberadenheid wordt uitgesproken met betrekking tot investeringszekerheid. Hierbij tekenen wij aan dat in een relatief ontwikkelde sector als windenergie innovatie direct gedreven wordt door de ervaringen opgedaan bij implementatie. Wordt de laatste stilgelegd dan verdwijnt de voeding van de eerste.
De zinsnede dat kleine ondernemers speciale aandacht krijgen bij MEP interpreteren wij als een secundaire overweging, primair staat de ontwikkeling en productie van duurzame energie.

Wat betreft de middelen die in het akkoord vermeld worden bestaat bij NWEA enige onduidelijkheid omdat de bedragen ons inziens niet stroken met de ambities. Een extra bijdrage van € 125 M per jaar in de komende 4 jaar zal ons inziens ruim onvoldoende zijn om genoemde ambities te verwezenlijken. Daarvoor is een aanvullende geldstroom nodig. Wij verwachten hierover meer duidelijkheid te krijgen bij de uitwerking van het beleid.

NWEA vertegenwoordigt een sector die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van een duurzame energievoorziening. Wij werken graag samen met andere partijen aan de realisatie van de in dit akkoord gestelde doelen.


Met vriendelijke groeten,
Nederlandse WindEnergie Associatie NWEA


Joop Lasseur, voorzitter