NWEA stemt in met resultaten onderhandelingen SER Energieakkoord

Met het SER Energieakkoord komt er voor meerdere jaren duidelijkheid over de doorgroei naar meer duurzame energie en komt de uitgestelde uitrol van wind op zee eindelijk op gang. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) stemt dan ook verheugd in met de keuzes voor windenergie in het onderhandelingsresultaat dat onder coördinatie van de SER tot stand is gekomen.

Windenergie op land en op zee zijn onontbeerlijk om de doorgroei naar duurzame energie van 14% in 2020 en 16% in 2023 mogelijk te maken. In het Energieakkoord is een duidelijke keuze gemaakt om, naast wind op land, volop in te zetten op wind op zee. "Een doorbraak voor wind op zee", constateert NWEA. Met het Energieakkoord ontstaat meerjarige zekerheid; stabiliteit en consistentie van beleid zorgen ervoor dat noodzakelijk investeringen gedaan zullen worden.

Het bestuur van NWEA heeft deze week met het onderhandelingsresultaat ingestemd. Wel wijst het NWEA-bestuur op een aantal passages in het akkoord die extra aandacht nodig hebben.

-De uitgangspunten van het akkoord moeten nog omgezet worden in beleid, in regelingen en wetgeving. Er zal komende tijd fors werk verzet moeten worden om onwenselijke vertragingen te voorkomen. NWEA zal de kennis en ervaring uit de windsector aanreiken om de uitwerking van het akkoord ten aanzien van wind zo voorspoedig als mogelijk te laten verlopen.

-Om wind op zee daadwerkelijk tot ontwikkeling te laten komen, zijn goede randvoorwaarden nodig. Bij offshore wind wordt uitgegaan van een forse kostenreductie, zoals de sector in de Green Deal Wind op Zee heeft uitgesproken. Bij de uitwerking van het akkoord zal rekening gehouden moeten worden met de uitgangspunten voor kostprijsreductie waar bij de Green Deal van is uitgegaan.

-Terecht wordt het belang van het vergroten van draagvlak voor windenergie benadrukt, maar ook op dit punt behoeft het akkoord nadere uitwerking. NWEA werkt daartoe aan een stappenplan ‘draagvlak en participatie’ dat afgestemd zal worden met o.a. de provincies en milieufederaties.

-Wind op land groeit naar 6.000 MW in 2020 zoals ook in het Bestuursakkoord tussen Rijk en provincies vastgelegd; in 2016 is een evaluatiemoment voorzien voor onder meer kansen na 2020. NWEA wil graag mét de provincies het bestuursakkoord tot een succes proberen te maken.

Het akkoord wordt ondertekend door de Duurzame Energie Koepel, mede namens NWEA. De windparken op land en op zee samen zullen elektriciteit kunnen leveren voor ruim 9 miljoen huishoudens, oftewel méér dan nodig is voor alle Nederlandse huishoudens.