Windenergie in verkiezingsprogramma's 2012

In onderstaand overzicht is van alle politieke partijen aangegeven wat zij over windenergie en/of duurzame energie in het verkiezingsprogramma hebben staan.

Bij de fracties die nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, staat daarnaast kort hoe afgelopen jaren hun houding ten opzichte van windenergie was en staan eventueel opvallende initiatieven of moties vermeld. Het CPB en PBL hebben berekend wat de effecten van de verkiezingsprogramma's zijn op het aandeel duurzame energie. De conclusie van CPB/PBL is ook hieronder te vinden. Op twee na zijjn álle partijen die hun programma lieten doorrekenen voorstander van 6.000 MW windenergie op land.

Lijst 1 VVD
De VVD heeft geen specifiek standpunt betreffende windenergie in het verkiezingsprogramma opgenomen.
Uit het programma, algemeen energie en duurzame energie:
‘De VVD wil een verantwoord energiebeleid voeren. De komende decennia zullen fossiele brandstoffen nog schaarser worden dan nu het geval is. Dat leidt tot stijgende prijzen die onze concurrentiepositie op den duur kunnen aantasten. Ook zullen we in de toekomst voor olie en gas steeds meer afhankelijk worden van het buitenland. Wij kunnen het ons daarom niet permitteren nieuwe vormen van energieopwekking onbenut te laten. Door in te zetten op verschillende energiebronnen, worden wij minder afhankelijk van de regio’s waar fossiele energie vandaan komt. Schone en hernieuwbare energie zijn belangrijke onderdelen van het innovatiebeleid. De overgang naar hernieuwbare energiebronnen is dé kans om nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen en als land een koppositie te verwerven op het gebied van kennis en innovatie. (…) De VVD wil af van langdurige subsidiering van allerlei vormen van energieopwekking. Uiteindelijk bepaalt niet de overheid maar de markt welke energiebron de toekomst heeft. Als dit op een geleidelijke manier gebeurt, kan de overstap worden gemaakt zonder bedrijven en ondernemers in de wielen te rijden.’
Bron: http://www.vvd.nl/blog/22/verkiezingsprogramma-niet-doorschuiven-maar-aanpakken#lezen
VVD en windenergie 2010-2012
De VVD heeft de afgelopen jaren in de Tweede Kamer een kritische houding aangenomen ten opzicht van wind, zowel op land als op zee. De fractie is daarbij uitgegaan van het uitgangspunt van 6.000 MW op land. Voor wind op zee geldt voor de VVD dat eerst de kosten omlaag moeten.

Lijst 2 Partij van de Arbeid (PvdA)
Verkiezingsprogramma:
‘We kiezen voor innovaties gericht op een duurzame economie. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling van groene energie via biomassa, windenergie, zonnepanelen en het verminderen van het energieverbruik. (…) Netbeheerder TenneT wordt verantwoordelijk voor de aanleg van een net op zee voor windenergie.
Gezwalk met subsidies voor hernieuwbare energie werkt een echte doorbraak van wind, zon en aardwarmte tegen.’
De PvdA wil het investeringsklimaat voor windenergie verbeteren door de komst van een windenergienet op de Noordzee. Netbeheerder Tennet moet dit gaan plannen, aanleggen en beheren, met dezelfde vereisten voor bijvoorbeeld betrouwbaarheid als op het land geldt. Burgers krijgen meer rechten en kansen om zelf te participeren en investeren in een windpark bij hen in de buurt.
‘In Europees verband pleit de PvdA voor een superhoogspanningsnet. Dat zorgt ervoor dat stroom uit windmolens van de Noordzee naar Zuid Europa kan en stroom uit Spaanse zonnepanelen naar Noord Europa.’
Bron: http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/PvdA_verkiezingsprogramma_120912.pdf
PvdA en windenergie 2010 – 2012
De Tweede Kamer heeft kort voor het zomerreces 2012 een motie aangenomen van PvdA-kamerlid Dikkers waarin gevraagd wordt voor een tijdelijke stop (‘moratorium’) voor grootschalige windprojecten in het kader van de Rijkscoördinatieregeling, voor zover die buiten provinciale zoekgebieden vallen. Uitgangspunt is en blijft 6.000 MW wind op land in 2020. De motie stelt ook een duidelijke deadline waarbinnen de provincies er onderling uit mogen komen; zo niet, dan is invulling aan het rijk. De motie en meer info zijn te vinden op: http://www.nwea.nl/RCR-binnen-en-buiten-zoekgebieden%20
Eerder heeft met name Samsom, toen hij nog PvdA-energiewoordvoerder was, zich sterk gemaakt voor een ‘net op zee’ om offshore windparken aan te sluiten. Samsom wilde een wetsvoorstel waarin TenneT de verantwoordelijkheid zou krijgen voor dat net.
De PvdA nam tijdens (commissie)vergaderingen van de Tweede Kamer over het algemeen een actieve, positieve houding aan ten opzichte van windenergie.

Lijst 3 PVV (Partij voor de Vrijheid)
Verkiezingsprogramma:
‘Kunduz laat de milieugekkies weer baden in de subsidie. Is er nog ergens een plek in Nederland te vinden waar geen windmolen staat? Kijk maar uit, want dankzij de VVD komt daar binnenkort ook zo’n susbsidiemolen te staan. Het is vaker gezegd: windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie. Toch gaat de overheid maar door met het plaatsen van die gedrochten in ons mooie Nederlandse landschap. Bijvoorbeeld in Groningen bij de N33, in de Drentse Veenkolonie, op mooie plekken in Friesland, bij Urk. Overal staan ze te zoeven. Ze verpesten het landschap, slachten de vogels en kosten ook nog eens handenvol geld. De Partij voor de Vrijheid zegt: stop met die nutteloze linkse hobby. Bye, bye windmolens’.
Bron: http://www.pvv.nl/images/stories/verkiezingen2012/VerkiezingsProgramma-PVV-2012-final-web.pdf
PVV en windenergie 2010-2012
De PVV heeft zich tijdens vergaderingen van de Tweede Kamer en in commissievergaderingen altijd kritisch tot afwijzend opgesteld ten opzichte van windenergie. Vanuit dezelfde insteek heeft de fractie verschillende keren schriftelijke vragen gesteld, met name het (voormalig PVV-)kamerlid Van Bemmel.

Lijst 4 Christen Democratisch Appèl (CDA)
Het CDA neemt geen standpunt in over windenergie in het verkiezingsprogramma, wel over duurzame energie in het algemeen. Zo staat er onder meer:
‘Er moet volop ruimte komen voor het opwekken van duurzame energie, op (inter)nationaal niveau en op kleine schaal’.
‘Nederland moet de komende decennia investeren in de transitie naar een koolstofarme, duurzame economie. Op weg naar de koolstofarme en duurzame economie in 2050 zijn heldere doelstellingen nodig. Om de klimaatverandering te beperken tot minder dan 2% steunt het CDA de Europese doelstelling
om de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95% te verminderen ten opzichte van 1990. Investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing is het antwoord op de uitdagingen van energiezekerheid en klimaatverandering. Kolencentrales en kernenergie zijn op de lange termijn niet meer nodig (…). Wij gaan alles op alles zetten voor 8% duurzame energie in 2016 en 14% duurzame energie en 20% CO2 reductie in 2020. Dit is ook van belang voor energiezekerheid (…). De stimuleringsregeling voor duurzame energie (SDE+) wordt versterkt. De overheid helpt bij het realiseren van duurzame energie-projecten door betere procedures en regelgeving. Vergunningverlening dient niet onnodig belemmerend te werken.’
Bron: http://verkiezingen.cda.nl/wp-content/uploads/2012/07/CDA_Verkiezingsprogram_2012-2017.pdf
CDA en windenergie 2010-2012
De Tweede Kamer nam eind 2011 een motie aan van CDA-kamerlid Van der Werf om alsnog op korte termijn over te gaan tot differentiatie binnen de SDE+ voor wind op land. De motie was een reactie op een eerder door de minister aangekondigd uitstel. De motie leidde tot een tussenoplossing voor 2012, zie http://www.nwea.nl/TussenoplossingDifferentiatie
De Kamer heeft een motie van het CDA aangenomen om windturbines te bouwen op de Afsluitdijk.
Het CDA nam tijdens (commissie)vergaderingen van de Tweede Kamer meestal een (gematigd) positieve houding aan ten opzichte van windenergie.

Lijst 5 SP (Socialistische Partij)
Verkiezingsprogramma:
‘De rijksoverheid neemt de regie in de duurzame ruimtelijke inrichting van ons land, voor een goede verdeling van wonen en natuur, economie en recreatie. Zo voorkomen we dat het landschap verder versnippert en verrommelt. Ook neemt de rijksoverheid meer regie bij de aanleg van windmolenparken.
We verbeteren de samenwerking met onze buurlanden rond de Noordzee voor een gemeenschappelijk netbeheer en voor de aanleg van een ‘stopcontact op zee’, om aansluiting van windmolenparken op het net mogelijk te maken.
Windmolens op zee zijn een belangrijke duurzame energiebron voor de komende decennia; daarom moet daar – in samenwerking met de andere Noordzeelanden – zwaarder op worden ingezet. Opwekking van windenergie op land moet duidelijker worden ingekaderd via een structuurvisie (waar wel, waar niet) en strengere eisen aan geluid en externe veiligheid. Omwonenden van windparken kunnen meeprofiteren van de opbrengsten, als tegenprestatie voor de horizonvervuiling.’
Bron: http://www.sp.nl/2012/verkiezingen/SP-verkiezingsprogramma-nieuw-vertrouwen.pdf
SP en windenergie 2010-2012
Tijdens (commissie)vergaderingen van de Tweede Kamer nam de SP een (gematigd) positieve houding aan ten opzichte van windenergie. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over onder meer externe veiligheid van windturbines en twijfelt aan het tempo waarmee wind op land tot stand zal komen. De SP verwacht meer van wind op zee.

Lijst 6 Democraten 66 (D66)
Verkiezingsprogramma:
‘De voorraad hernieuwbare energie is in potentie eindeloos. Daarom kiest D66 voor het ontwikkelen van technologie om hernieuwbare energie efficiënt gebruik te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor zon, wind, water en biomassa.
D66 wil dat het aandeel duurzaam in onze energievoorziening twee keer zo snel gaat groeien. Zodat in 2020 20% duurzaam is opgewekt. Dit bereikt D66 met een verdubbeling van de duurzame energiesubsidie (SDE+ regeling), meer bijstook van duurzame biomassa in kolencentrales en het eenvoudiger maken van zelf energie opwekken op het eigen dak of dat van de bovenbuurman. Consistent en stabiel beleid is daarbij cruciaal.
We bereiken een mijlpaal. Schone energie en fossiele energie kosten bijna evenveel. Olie is steeds schaarser en de prijs loopt op. Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is risicovol en kostbaar. De voorraad hernieuwbare energie is in potentie eindeloos. Daarom kiest D66 voor het ontwikkelen van de technologie om efficiënt van hernieuwbare energie gebruik te kunnen maken. Vanzelfsprekend wil D66 daarnaast energie blijven besparen. (…).
‘Door met buurlanden samen te werken kunnen we duurzame energie versnellen en goedkoper opwekken. D66 wil daarom de energiemarkten samenbrengen. Samenwerken in de aanleg van netten, steun voor duurzame energie en in marktregulering. D66 wil beginnen met een gezamenlijke netbeheerder die een Noordzee-net voor duurzame energie aanlegt. En met een gezamenlijk Europees beleid waar we in Noord West Europa mee starten.’
Bron: https://www.d66.nl/verkiezingsprogramma/
D66 en windenergie 2010-2012
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van D66-kamerlid Van Veldhoven om de levensduur van de vergunningen voor windparken op zee te verlengen. Deze motie heeft ook daadwerkelijk tot verlenging van de vergunningen geleid, zie http://www.nwea.nl/vergunningen-windparken-op-zee-verlengd.
Ook is een D66-motie aangenomen waarin wordt gepleit te bekijken of Groot Brittannië voor zijn grote offshore wind-plannen gebruik kan maken van vergunde windparken op het Nederlands deel van de Noordzee.
In (commissie)vergaderingen van de Tweede Kamer nam D66 meestal een positieve houding aan ten opzichte van windenergie, met name voor wind op zee.

Lijst 7 GroenLinks
Verkiezingsprogramma:
‘Niet plofkippen of watertomaten, maar duurzaam eten en windmolens hebben de toekomst. Groene investeringen leveren ook nieuwe banen op. Samen met investeringen in zonnepanelen en windmolens, en in energiebesparing door aardwarmte en isolatie, scheppen we nationaal vele duizenden en in Europa miljoenen schone banen. Door windmolens op zee te plaatsen, zonnepanelen op onze daken betaalbaar te maken én energie te besparen, worden we van achterblijver de koploper van de Europese klimaatpolitiek.
De overheid selecteert en regelt in samenspraak met belanghebbenden voldoende locaties voor windmolens op het land en geeft concessies uit aan uitbaters. Bij het selecteren van locaties is er voldoende aandacht voor landschapsbeleving.
Er komt een spoedwet voor wind op zee, gericht op 10.000 megawatt Noordzeestroom in 2020. Geplande investeringen voor de komende tien jaar worden naar voren gehaald. De overheid rondt vergunningsprocedures zo snel als mogelijk af.
Bron: http://tweedekamer.groenlinks.nl/files/Verkiezingsprogramma_GroenLinks_Groene_kansen_voor%20Nederland.pdf
GroenLinks en windenergie 2010-2012
GroenLinks is met een tienpunten-actieplan gekomen om in 2020 10.000 MW wind op zee te verwezenlijken, zie http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/87045.
Kort voor het zomerreces van dit jaar is een motie van GroenLinks-kamerlid Van Tongeren aangenomen, waarin opnieuw gepleit wordt voor differentiatie binnen de SDE+ voor wind op land (naar Duits model), zie voor motie en info: http://www.nwea.nl/MotieDifferentiatie-juli2012.
In (commissie)vergaderingen van de Tweede Kamer nam GroenLinks meestal een positieve houding aan ten opzichte van windenergie, op land en op zee.

Lijst 8 ChristenUnie
Verkiezingsprogramma:
‘Sluiten van visgebieden niet gewenst. Bij de planning van windmolenparken op zee moet rekening gehouden worden met de belangen van de vissers.’
‘Ook bewonersinitiatieven gericht op duurzaamheid stemmen hoopvol, zoals coöperaties voor windenergie, stadslandbouw en nauwere betrokkenheid van burgers bij agrarische bedrijven. De Rijksoverheid en decentrale overheden houden in hun ruimtelijk beleid rekening met windenergie, zonne-energie, biomassacentrales en andere vormen van duurzame energieopwekking. Waar mogelijk worden energievragers en –aanbieders in elkaars omgeving gesitueerd.’
Bron: http://verkiezingen.christenunie.nl/verkiezingsprogramma
ChristenUnie en windenergie 2010-2012
In (commissie)vergaderingen van de Tweede Kamer nam de ChristenUnie meestal een positieve houding aan ten opzichte van windenergie, op land en op zee.

Lijst 9 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Verkiezingsprogramma:
‘Bij vormgeving en plaatsing van windmolens en windmolenparken moet meer rekening gehouden worden met de omgeving. De bouw van het windmolenpark bij Urk gaat niet door.’
Bron: http://www.sgp.nl/Media/download/82/Verkiezingsprogramma%202012-2017.pdf
SGP en windenergie 2010-2012
In (commissie)vergaderingen van de Tweede Kamer was de SGP kritisch over de plannen voor windenergie in de Noordoostpolder.

Lijst 10 Partij voor de Dieren
Verkiezingsprogramma:
‘De toekomst is duurzaam en decentraal. elke dag weer bieden zon, wind en water voldoende energie. er is dan ook een omschakeling naar duurzame energiebronnen mogelijk. Voor de partij voor de dieren heeft dit hoge prioriteit. Windenergie wordt mogelijk gemaakt op locaties waar dieren en natuur er geen hinder van ondervinden. Windparken op zee mogen geen significante nadelige effecten hebben op het zeeleven. Bij de bouw van windmolenparken wordt niet geheid.’
Bron: https://www.partijvoordedieren.nl/departij/partijprogrammas
Partij voor de Dieren en windenergie 2010-2012
In (commissie)vergaderingen van de Tweede Kamer was de Partij voor de Dieren in zijn algemeenheid voor windenergie, maar kritisch over mogelijke ecologische effecten (met name offshore).

Lijst 11 Piratenpartij
Geen specifiek standpunt betreffende windenergie in het verkiezingsprogramma.
Verkiezingsprogramma:
‘Subsidies op het opwekken van energie met nieuwe energiebronnen, worden gegeven door patenten af te kopen en dus niet door de eindproducten te subsidiëren. Wanneer de overheid met publiek geld het energie opwekken met nieuwe energiebronnen wil stimuleren, is de beste strategie om ervoor te zorgen dat iedereen goedkoper de producten kan maken en innoveren. Op elk eindproductsubsidie geven komt enkel de patenthouder ten goede. Door het patent af te kopen worden publieke middelen veel beter gebruikt en hebben ze een blijvend en ook internationaal effect.(…).’

Lijst 12 Partij voor Mens en Spirit (MenS)
Verkiezingsprogramma:
‘Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van energiesystemen op basis van oneindige bronnen die in Nederland volop voor handen zijn: zonne-en windenergie, aardewarmte en getijden-en golfslagenergie.’
Bron: http://www.mensenspirit.nl/programma

Lijst 13 Nederland Lokaal
Geen standpunt betreffende windenergie in het verkiezingsprogramma.
‘Verspilling aan zinloze plannen. Bijvoorbeeld: 5 miljard fiscale steun aan olie-industrie, 3 miljard aanleg windmolenparken, 4 miljard ICT-projecten overheid. Nederland Lokaal wil dergelijke subsidies aan het bedrijfsleven vervangen door belastingvoordelen, die (dus) alleen worden toegekend als er daadwerkelijk door bedrijven zelf wordt geïnvesteerd en ook rendement wordt geboekt.’
Bron: http://www.nederlandlokaal.info/images/bestanden/NEDERLAND-LOKAAL-STOP-VERSPILLING.pdf

Lijst 14 Libertarische Partij (LP)
Geen standpunt betreffende windenergie in het verkiezingsprogramma.
Uit het verkiezingsprogramma:
‘Wij zijn tegen alle overheidsregulering van energieprijzen en -productie. Wij wijzen alle overheidssubsidies voor energieonderzoek, -ontwikkeling, en -exploitatie af.’
Bron: http://www.libertarischepartij.nl/partij-programma/

Lijst 15 Democratisch Politiek Keerpunt DPK
Verkiezingsprogramma:
‘Sommige partijen willen meer groene energie en dan hebben ze het vaak over windmolens. Wind is er genoeg in Nederland, maar windmolens zijn duur en onrendabel. Daarom is DPK tegen het gebruik van windmolens met overheidssubsidie.’

Lijst 16 50PLUS
Verkiezingsprogramma:
‘Bevordering van zonne-energie, waterkracht en windenergie.’

Lijst 17 Liberaal Democratische Partij (LibDem)
Geen specifiek standpunt betreffende windenergie in het verkiezingsprogramma:
‘Een schaarste aan olie en gas is op termijn onvermijdelijk. (…) Het is daarom van belang de ontwikkeling van alternatieve vormen van – duurzame - energie te stimuleren

Lijst 18 Anti Europa Partij
Geen standpunt betreffende windenergie of duurzame energie in het verkiezingsprogramma.

Lijst 19 SOPN
Geen standpunt betreffende windenergie in het verkiezingsprogramma:
‘Natuurzuivere energieopwekking. Elektrische of kinetische energie wordt zoveel als mogelijk lokaal opgewekt en gebruikt. Er komt een verbod op kernenergie. Alleen
natuurzuivere wijzen voor energieopwekking worden toegestaan.’
Bron: http://www.sopn.nl/images/stories/partijprogrammasopn.pdf

Lijst 20 Partij van de Toekomst (PvdT)
Verkiezingsprogramma:
'Nutteloos zijn de prijsopdrijvende ecotaks en de geldverslindende subsidie op groene stroom. Zinloos is het om windenergie te gebruiken als voeding voor het energienet.'
Bron: http://www.pvdt.nl/

Algemeen: Doorrekening verkiezingsprogramma’s op duurzame energie

Het CPB en PBL hebben berekend wat de effecten van de verschillende verkiezingsprogramma’s zijn op het aandeel duurzame energie in 2020. Uit die doorrekening blijkt dat GroenLinks en PvdA het best scoren met 19% duurzame energie in 2020. ChristenUnie (17%) en D66 (16%) komen ook boven de verplichte Europese norm van 14%. VVD, SP en SGP zitten precies op die 14%. Het CDA zit er iets onder (11%). De PVV en DPK zitten er ver onder.
Uit het rapport van CPB en PBL:
‘ Alle partijen - met uitzondering van PVV en DPK - stellen meer ruimte beschikbaar voor wind op land - een van de goedkoopste opties - waardoor het vermogen toeneemt tot 6000 MW in 2020. Ook neemt de biomassameestook in kolencentrales bij alle partijen – met uitzondering van PVV en DKP – toe. Bij de SGP loopt dit percentage op tot 10%, bij de VVD, CDA, SP, en ChristenUnie tot 20% in 2020; en bij de PvdA, D66 en Groenlinks tot 30%.’
‘CDA, SP, D66 en ChristenUnie willen een toename van hernieuwbare energie realiseren via een uitbreiding van de huidige SDE+. VVD, PvdA, GroenLinks en SGP kiezen voor het invoeren van (hybride) verplichtingen aan energieleveranciers of –producenten.’

Zie voor doorrekening CPB/PBL ‘Keuzes in kaart 2013-2017’: http://www.cpb.nl/publicatie/keuzes-in-kaart-2013-2017
De CPB/PBL-doorrekening in de pers, zie http://www.energieplus.nl/nieuws/nieuws/meeste-duurzame-energie-bij-gl-en-pvda.282307.lynkx#.UDt1l3DS_C8.twitter