Zienswijze NWEA internetconsultatie AmvB's Omgevingswet

Afgelopen periode hebben de AmvB’s Besluit (Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving) ter inzage gelegen en was het mogelijk om onze zienswijze hierop in te dienen.

NWEA heeft meegeschreven aan de reactie van de NVDE en een eigen zienswijze ingediend gericht op wind op land, wind op zee en miniwind. In de zienswijze is ingegaan op de onzekerheden die nog bestaan omdat de wet en besluiten nog niet volledig uitgewerkt zijn.

Daarnaast waren er punten opgenomen in de AmvB's die vroegen om verduidelijking omdat NWEA vindt dat de nieuwe formulering een verscherping is van het huidige beleid. NWEA volgt de nieuwe regelgeving in het omgevingsrecht met aandacht. Voor NWEA is het niet alleen de vraag, of het ontwikkelen van windenergieprojecten inderdaad ‘eenvoudiger en beter’ wordt, maar ook of de toezegging van het kabinet bij het Energieakkoord 2013 wordt waargemaakt dat de Omgevingswet bijdraagt aan de tijdige bereiking van de doelen van dit akkoord.

Gezien de geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet en de inhoud van het Energierapport januari 2016 hopen wij dat de wet ook na 2023 een positieve rol blijft spelen in de energietransitie.

Zienswijze NWEA
Zienswijze NVDE