NWEA-reactie concept AMVB algemene regels windparken op zee

NWEA heeft vandaag 29 september 2014 haar zienswijze ingebracht in de internetconsultatie over het concept  “Besluit tot wijziging van het Waterbesluit in verband met de vereenvoudiging en uniformering van regels voor windparken op zee (algemene regels windparken op zee)”.

Het besluit gaat het waterbesluit wijzigen met als streven om alle niet-locatie specifieke vereisten voor de bouw, exploitatie en verwijdering van een windpark op zee te uniformeren. Het doel hiervan is het vereenvoudigen van de uitvoeringspraktijk: eenduidige, transparante algemene regels die een optimale bescherming van de Noordzee bieden, met een minimum aan administratieve lasten voor de windsector.

De verwachting is dat de algemene regels een verlichting van administratieve lasten voor vergunninghouders betekenen  in vergelijking met de bestaande vergunningvoorschriften; dat de uitvoeringslasten voor het bevoegd gezag lager worden en dat de bescherming van het milieu op hetzelfde niveau blijft zoals die was onder de vergunningvoorschriften.

NWEA staat positief tegenover het voornemen om met dit wetsvoorstel een duidelijk en flexibel stelsel te organiseren, en ziet een aantal positieve veranderingen die nodig zijn voor de realisatie van de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023. De 4.450 MW wind op zee in 2023, zoals opgenomen in het Energieakkoord, is hier een onmisbaar onderdeel van. In de reactie van NWEA (zie hieronder) geven wij een aantal suggesties voor verdere verbetering van het conceptbesluit.