NWEA heeft met veel belangstelling het rapport over planschade gelezen. Helaas zijn in het recente verleden regelmatig verhalen over vermeende grote schades verschenen. Het is daarom goed dat het onderzoek is geactualiseerd waardoor er nu nog robuustere cijfers zijn over het effect van windenergie op waarde van woningen. Dit rapport laat zien dat er een gemiddelde waardedaling van 2-5% kan optreden. Zoals de onderzoekers terecht stellen moet altijd per project de eventuele planschade worden vastgesteld.

Voor alle ruimtelijke projecten in Nederland geldt, dat planschade moet worden uitgekeerd boven de wettelijke grens. De windsector voldeed aan deze wettelijke eis en zal dit uiteraard blijven doen. Daarnaast worden bij alle windprojecten vormen van financiële participatie (zoals gebiedsfondsen) toegepast. Dit zijn bovenwettelijke afspraken en staan los van eventuele planschade.