In een recent artikel in de Drontenaar wordt NWEA aangesproken door de Windbrekers op het onzorgvuldig afhandelen van een klacht. NWEA is verbaasd dat de Windbrekers aangeven dat hun klachten niet in behandeling zijn genomen. Er is sinds medio 2019 veelvuldig contact geweest met de Windbrekers. Deze publieke aantijging komt voor NWEA uit het niets.

In juni 2019 hebben de Windbrekers per mail contact gezocht, daarop is direct door NWEA een telefonisch gesprek georganiseerd. In augustus heeft NWEA het project bezocht en gesproken met de Windbrekers en de initiatiefnemers van windpark Blauw. Doel was om te onderzoeken in hoeverre de gedragscode is nageleefd. Vooraf is afgesproken dit gesprek vertrouwelijk te voeren zodat iedereen ruimte had om open te reflecteren. Er is geconcludeerd dat er veelvuldig met de omgeving gecommuniceerd is maar dat bepaalde onderdelen van het proces beter hadden gekund. Het –vertrouwelijke– gespreksverslag ligt tot op de dag van vandaag ter controle bij de Windbrekers. NWEA maakt dit niet openbaar totdat het verslag door alle betrokkenen is goedgekeurd en iedereen akkoord is met publicatie.

Tenslotte is er via de mail afgelopen jaar geen formele klacht bij NWEA binnengekomen anders dan het contact medio 2019. Een formele klacht krijgt altijd een ontvangstbevestiging. Alleen al het feit dat de Windbrekers aangeven deze niet te hebben ontvangen, moet teken zijn voor de zender dat er iets mis is gegaan. Op dit moment wordt de gedragscode Wind op Land herzien in nauwe samenwerking met vele partijen. Daarbij wordt in overleg met de andere ondertekenaars nagedacht over het omgaan met klachten in de toekomst.